Regulamin

REGULAMIN/POSTANOWIENIA/ZGODY NA WYKONYWANIE USŁUG

1. Serwis, w celu wykonania usługi lub usług, przy każdym przyjęciu sprzętu komputerowego dostarczonego przez Klienta lub odebranego przez Serwis w miejscu zamieszkania lub lokalu Klienta, wydaje Klientowi umowę zawarcia wykonania usługi lub usług, zwaną dalej dokumentem.
2. Wydany przez Serwis dokument potwierdza zgłoszenie przez Klienta na chęć wykonania usługi lub usług przez Serwis, jest jedynym prawnym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy między Klientem a Serwisem, która świadczy o zobowiązaniach Serwisu oraz zobowiązaniach lub ewentualnych roszczeń Klienta.
3. Oryginał dokumentu jest jedyną podstawą do wydania/odebrania sprzętu komputerowego.
4. Serwis nie wydaje duplikatu i nie odpowiada za ewentualne skutki zgubienia dokumentu.
5. Klient podpisując wydany dokument wyraża zgodę na przeprowadzenie diagnostyki sprzętu komputerowego, zwanego dalej sprzętem, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych, podzespołów, komputerów All in One, tabletów, e-booków, urządzeń sieciowych, serwerów, urządzeń zewnętrznych, drukarek, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innego rodzaju sprzętu biurowego i informatycznego klas biznesowych
6. Za diagnostykę sprzętu naliczana jest opłata zgodnie z cennikiem. Opłata nie jest naliczana w przypadku zgody Klienta na odpłatną naprawę sprzętu tylko i wyłącznie pod kątem zdiagnozowanej usterki. Opłata nie jest pobierana w przypadku zgłoszeń gwarancyjnych.
7. Serwis ma obowiązek poinformowania Klienta o przeprowadzonej diagnostyce na sprzęcie oraz o dokonanych ewentualnych usługach/naprawach/zgłoszeniach gwarancyjnych za wcześniejszą zgodą Klienta.
8. Naprawy gwarancyjne są wykonywane nieodpłatnie w trybie do 30 dni roboczych w zależności od natury występującej usterki.
9. Diagnostyka sprzętu będzie prowadzona tylko i wyłącznie pod kątem zgłoszonej usterki.
10. Przewidywany czas naprawy wynosi do 21 dni roboczych z możliwością przedłużenia do 28 dni roboczych od daty oddania sprzętu do serwisu i jest związany bezpośrednio z ilością sprzętu będącego w danym czasie w serwisie.
11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za akcesoria pozostawione wraz ze sprzętem, a nie uwzględnione w formie pisemnej na wydanym dokumencie.
12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje, zwane dalej danymi, zapisane w postaci cyfrowej i przechowywane w pamięci urządzeń elektronicznych, zwanych dalej nośnikami danych (zamontowane w sprzęcie lub/i podłączane dyski twarde HDD, dyski półprzewodnikowe SSD, dyski zewnętrzne SSD i HDD, dyski sieciowe, nośniki pamięci typu flash, pendrive, optyczne nośniki danych, itp.), za wyjątkiem wyrażenia zgody Klienta na archiwizację tych danych jako usługi dodatkowej świadczonej przez Serwis, zwanej dalej Usługą Backupu i Archiwizacji danych cyfrowych (UBkp) lub za wyjątkiem wyrażenia zgody Klienta na usługę archiwizacji wraz z częściowym lub całkowitym odzyskiem danych, zwaną dalej Usługą i Archiwizacją danych cyfrowych wraz z próbą Odzysku tych danych (UOdz).
13. Serwis świadczy usługi UBkp lub UOdz, jeżeli usługi te Klient chce wykonać oraz tylko i wyłącznie za zgodą Klienta na dostęp do danych, w celu wykonania tych usług i wyraża zgodę na ich wykonanie/dostęp podpisując wydany dokument.
14. Serwis świadczy usługę UBkp tylko i wyłącznie ze sprawnych nośników danych, które zapewniają bezpieczny i czytelny odczyt danych.
15. Serwis świadczy usługę UOdz, która może być przeprowadzona tylko i wyłącznie za zgodą Klienta oraz tylko w przypadku gdy dane te będą mogły zostać odczytane przez oprogramowanie odzyskujące, a nośnik danych zapewni stabilne zestawienie połączenia aby je odczytać. W innych przypadkach serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na tych nośnikach, na których świadczona jest usługa UOdz.
16. Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usług UBkp lub/i UOdz jeżeli nośnik danych jest uszkodzony, bezpośrednio lub pośrednio może powodować zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, zagrożenie pożarem lub powodować inne szkodliwe odziaływanie na środowisko naturalne.
17. Serwis świadczy usługi priorytetowe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy usługi te Klient chce wykonać oraz wyraża zgodę na ich wykonanie podpisując wydany dokument.
18. Usługi priorytetowe świadczone przez Serwis są dodatkowo płatne, nie podlegają gwarancji lub zwrotowi w formie pieniężnej lub cywilnej.
19. Usterki mechaniczne nie zauważone przy przyjęciu sprzętu na serwis, a stwierdzone w serwisie docelowym mogą być podstawą do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.
20. Wszelkiego rodzaju usługi instalacji/przeinstalowania oprogramowania w sprzęcie na żądanie Klienta są odpłatne, jak również w sprzęcie będącym na gwarancji, w tym wszelkiego rodzaju oprogramowanie znajdujące się na sprzęcie objętym gwarancją, nie podlega/nie podlegają gwarancji, są odpłatne i zgodne z cenami obowiązującymi w serwisie.
21. Serwis świadczy usługi instalacji oprogramowania tylko i wyłącznie na życzenie Klienta i tylko i wyłącznie wtedy, gdy Klient posiada ważne licencje, zapewniające legalną ich instalację.
22. Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia instalacji oprogramowania, gdy Klient nie posiada ważnych i legalnych licencji na to oprogramowanie.
23. Klient zgadza się na usługi instalacji przez Serwis wszelkiego rodzaju oprogramowania, na które Klient posiada ważne i legalne licencje, jeżeli te usługi chce wykonać.
24. Za sprzęt nieodebrany w ciągu 30 dni od daty zakończonej naprawy zostanie naliczona opłata za magazynowanie.
25. Serwis może świadczyć usługi u Klienta, w miejscu jego zamieszkania lub lokalu, tylko za zgodą Klienta.
26. Klient zgadza się na świadczenie usług przez Serwis w miejscu jego zamieszkania lub lokalu.
27. Opłaty za wszelkie usługi świadczone przez Serwis są dostępne i aktualizowane na stronie internetowej serwisu.
28. Klient zgadza się z opłatami dostępnymi na stronie internetowej Serwisu
29. Klient podpisując wydany dokument wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne na wykonanie usług, które świadczy Serwis .
30. Klient podpisując wydany dokument wyraża zgodę na wykonanie wymienionych tu w postanowieniach usług oraz wszystkich usług znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, w tym na wszystkie inne usługi dodatkowe, nie wymienione w tych postanowieniach lub na stronie internetowej Serwisu, a niezbędne i będące bezpośrednio lub pośrednio związane z naprawami/montażem/demontażem sprzętu w celu ich wykonania, jak również na zapisane przez pracownika serwisu postanowienia proponowane/dodatkowe w polach: <`UWAGI/ZALECENIA`>, <`Opis awarii/usterki/inne usługi`>, <`Diagnostyka/wstępna wycena`>, <`Uzgodniono koszty/usługi/wymiany`>, wykonywane w miejscu, gdzie Serwis je świadczy lub w miejscu zamieszkania Klienta/lokalu tylko i wyłącznie, jeżeli usługi te Klient chce wykonać.
31. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie będą miały postanowienia z Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
32. Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie muszą być wprowadzone w formie pisemnej jako aneksy, pod rygorem nieważności.
33. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
34. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe usterki lub zmiany wynikające z nieprawidłowego działania urządzenia, a które ujawniły się w Serwisie podczas trwania diagnostyki lub naprawy.

35. Jeśli podczas diagnostyki zostaną wykryte dodatkowe usterki, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł skorzystać z prawa do rezygnacji z naprawy lub otrzyma wycenę.

36. Urządzenie w którym wykonano diagnostykę, wycenę, a następnie naprawę za zgodą Klienta, będzie czekać na odbiór lub zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres po wcześniejszym uzgodnieniu z Serwisem.
37. Naprawione urządzenie nie zostanie wydane Klientowi, który zaakceptował koszty naprawy, jeśli ten nie zapłaci za wykonanie usługi gotówką lub po zaksięgowaniu wpłaty. Urządzenie ewentualnie może zostać wydane jeśli Serwis otrzyma potwierdzenie wykonania przelewu.
38. Jeśli Klient wyraził zgodę na rezygnację z naprawy (dotyczy sprzętu będącego w trakcie naprawy, po wcześniejszej akceptacji jej warunków), ponosi koszt 250 zł.
39. W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego żądanie złożone pisemne przy przyjęciu sprzętu do naprawy. W przeciwnym razie części będą przekazywane przez Serwis do recyclingu/utylizacji.
40. Serwis usuwa usterki sprzętu powierzone w okresie od 1 dnia do 14 dni roboczych, jednakże czas naprawy może się wydłużyć w przypadku, kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych; a także kiedy wykryta zostanie zatajona informacja o zalaniu, ingerencji osób postronnych w naprawę lub inne przyczyny komplikujące naprawę sprzętu.
41. Aby Serwis mógł rozpatrzyć reklamację, plomby gwarancyjne laptopa nie mogą być naruszone.
42. Do czasu naprawy nie wliczane są dni świąteczne, soboty, niedziele oraz czas transportu sprzętu w obie strony. Jako początkową datę naprawy sprzętu przyjmuje się datę zatwierdzenia czasu i kosztów naprawy przez Klienta.
43. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych.
44. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania na komputerze Klienta.
45. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to, że podczas naprawy płyt głównych w laptopach, ich stan może ulec pogorszeniu. Jest to wynikiem procesu technologicznego naprawy.
46. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu, jeśli ma on objawy odmienne od tych zgłoszonych w zleceniu. Regeneracja układów SMD lub BGA (poza wymianą) może nie przynieść pożądanych rezultatów i w takim wypadku pozostaje wymiana podzespołu, o ile jest on dostępny.
47. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie opłaty w wysokości naliczonej na rzecz Serwisu.