iFIX PC - IoZDO

Informacja o zbieraniu danych osobowych

Informacja o zbieraniu danych osobowych (związana z zastosowaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – znanym jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest iFixPC.NET
W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane w celu realizacji usług będą przetwarzane w celu:
1) ich realizacji (szczegółowe informacje dotyczące celu przetwarzania danych osobowych, kategorii przetwarzanych danych osobowych, ich źródła oraz okresu lub kryteriów ustalania okresu przetwarzania tych danych są dostępne w regulaminach poszczególnych usług podawanych do publicznej wiadomości. W przypadku usług, które nie mają odrębnych regulaminów, dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do ich realizacji na podstawie umowy zawartej z nadawcą),
2) prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
3) wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego,
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (w tym windykacji),
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, f RODO.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) realizacji usługi,
2) niezbędny do przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych,
3) wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego dla dokumentów finansowo-księgowych (dotyczy osób otrzymujących fakturę lub inny dokument księgowy),
4) po którym przedawniają się roszczenia.

Dodatkowe informacje
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na iFixPC.NET obowiązków prawnych, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – do czasu wypełnienia tych obowiązków. iFixPC.NET, w której stosowany jest monitoring wizyjny (telewizja przemysłowa) w celu ochrony osób i mienia(na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO), są przy wejściu odpowiednio oznakowane. Obraz jest nagrywany i przechowywany do 3 miesięcy (chyba, że stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym przez organy ścigania, wówczas ten okres ulega przedłużeniu do czasu jego prawomocnego zakończenia) oraz wykorzystywany w przypadku potrzeby analizy incydentów bezpieczeństwa.
Skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe?

Źródłem danych osobowych:
1) osób korzystających z usług iFixPC.NET jest Klient, pragnący usługi te wykonać
2) przetwarzanych w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń mogą być źródła publicznie dostępne (tj.: CEIDG, KRS), rejestr PESEL, organy egzekucyjne.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania ze świadczonych przez iFixPC.NET usług oraz rozpatrywania i załatwiania wniosków, podań i innych wystąpień.
Jaki organ jest organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych?
Organem nadzorczym, właściwym w sprawie ochrony danych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) pracownicy iFixPC.NET w przypadku, w którym usługa jest realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego (wymiany, przemieszczanie się w celu wykonania usług iFixPC.NET, doręczanie sprzętu serwisom zewnętrznym, obsługa systemu teleinformatycznego),
2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej lub Prokuratura (w przypadku wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),
3) przedsiębiorcy zajmujący się świadczeniem usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami i windykacją roszczeń, rejestry dłużników (BIG, KRD), kancelarie prawne (w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń),
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, tj.:
1) w związku z korzystaniem z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, dostępnych w części Online Services Terms (OST) pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– dostępu do danych osobowych. W celu skorzystania z tego prawa należy złożyć wniosek o otrzymanie informacji, czy iFixPC.NET przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Wniosek powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację wnioskodawcy: w przypadku korzystania z iFixPC.NET: imię nazwisko i adres a także opcjonalnie dodatkowo: numer telefonu, adres e-mail, rodzaj usługi.
– w zależności od usługi, której dotyczy wniosek.
– do sprostowania danych osobowych.
– do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). W celu skorzystania z tego prawa należy wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Prawo do usunięcia danych osobowych zostanie zrealizowane wyłącznie w przypadku, w którym iFixPC.NET nie będzie miała podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą mogły zostać usunięte np. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług.
– do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z tego prawa powinna Pani/Pan wskazać, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, np. iFixPC.NET nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania i wnosi Pani/Pan o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
– do przenoszenia danych osobowych. W celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się z wnioskiem o otrzymanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, które zostały przez Panią/Pana dostarczone iFixPC.NET. Prawo do przenoszenia danych osobowych zostanie zrealizowane wyłącznie w przypadku, w którym iFixPC.NET przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
– do cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może ona w dowolnym momencie zostać wycofana (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
– do sprzeciwu. W celu skorzystania z tego prawa należy złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą ich przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub prawnie uzasadniony interes iFixPC.NET (w takiej sytuacji Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku wykazania, że istnieją ważne prawnie uzasadnione interesy, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
UWAGA!
Może Pani/Pan złożyć pisemny wniosek dotyczący realizacji ich praw w iFixPC.NET, listownie na adres iFixPC.NET GŁÓWNA 8/1, 58-370 BOGUSZÓW-GORCE, drogą elektroniczną na adres e-mail: info@boguszow-serwic.pl
Jednocześnie, w celu ograniczenia ryzyka udostępnienia danych osobowych osobie innej niż ta, której dane dotyczą (wnioskodawcy) oraz aby nie narażać Pani/Pana na opłaty związane z nieuprawnionym składaniem wniosków dotyczących dostępu do danych osobowych, iFixPC.NET przyjmuje wnioski do realizacji po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy w iFixPC.NET. W celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawca powinien zgłosić się z wnioskiem do iFixPC.NET, okazując dokument tożsamości. W przypadku skierowania wniosku na adres iFixPC.NET albo drogą elektroniczną wnioskodawca zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość w iFixPC.NET w terminie 5 dni od dnia wysłania wniosku. W przypadku braku potwierdzenia tożsamości wniosek nie zostanie zrealizowany.
iFixPC.NET udziela informacji na piśmie, na adres wnioskodawcy (tj. zgody z danymi wskazanymi we wniosku).
iFixPC.NET bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania iFixPC.NET informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia (na termin realizacji żądania może mieć wpływ m.in. skomplikowany charakter żądania lub liczba żądań, a także wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie).